Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

Тәкбири ташриқ ҳәм Арафа күниниң оразасы

269
19 Июль 2021

Зулҳижжа айының кириўи менен басланатуғын тәкбир айтыў 19-июль Арафа күни таң намаздан кейин басланып Қурбан ҳайытының төртинши күни намазлыгер намазына шекем ҳәр намаздан соң айтылатуғын тәкбирлерге айтылады. Бул тәкбирлердиң көп бөлеги ташриқ күнлери (ҳайыт күниниң екинши, үшинши ҳәм төртинши күнлери)не туўры келгени ушын тәкбир ташриқ деп аталған;

Ташриқ күнлери деп аталыўының себеби, сол күнлерде мусылманлар әсиресе ыссы үлкелердеги халықлар қурбанлық гөшлериниң бир бөлегин самалға жайып кеўдирип алады. Ташриқтиң бир мәниси усы.

Демек, Тәкбири тәшрийқ арафа күни яғный 19-июль таң намаздан баслап, Ҳайыттың төртинши күни яғный 23-июль күниндеги намазлыгерге шекем айтылады.

Тәкбири тәшрийқ парыз намазларды оқып болыныўы менен изинен айтылады.

19 - июль - 5 ўақыт,

20 - июль - 5 ўақыт,

21 - август - 5 ўақыт,

22 - август - 5 ўақыт,

23 - август - 3 ўақыт.

Тәкбирлерди намаз оқып болғанынан кейин бир мәрте айтып қойса, сүннет болады. Үш мәрте айтса да зыяны жоқ. Себеби, бул ҳаққында келген мағлыўматларда тәкбирдиң неше мәрте айтылыўы улыўмалық тәризде келген. Тәкбир төмендегише айтылады:

"Аллооҳу акбар, Аллооҳу акбар, ләә иләәҳә илләллооҳу ўаллооҳу акбар, Аллооҳу акбар ўә лилләәҳил ҳәмд".

Мәниси: Аллаҳ ең уллы. Аллаҳ ең уллы. Аллаҳтан басқа иләҳ жоқ, Аллаҳ ең уллы, Аллаҳ ең уллы, мақтаўлардың ҳәммеси Аллаҳқа тән.

19.07.2021 Арафа күниниң оразасын тутыў уллы әмеллерден.

Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўа саллам: "Арафа күниниң оразасын тутыў өткен ҳәм келеси жылдың гүналарына кәффарат болады", деди.

Және Арафа күнин тәсбиҳ, тәҳлил, тәҳмид, истиғфар ҳәм басқа да зикирлер, дуўалар менен өткериўимиз мақсетке муўапық болады.

Аллаҳ таала усындай уллы күнлерди ибадат ҳәм зикирлер айтып өткизиўди бәршемизге несип етсин!

Нөкис Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний
орта арнаўлы ислам билим журты
оқытыўшысы А.Якупов


  • Автор: Админ
  • 19 Июль 2021
  • 0
  • 75

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси