Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

Ҳайыт намазы оқылмайтуғын болды. Орнына үйде Зуҳа намазын оқыў усыныс етилди

267
17 Июль 2021

Өзбекстан мусылманлары басқармасы Уламалар кеңеси коронавирус пенен байланыслы жағдайдан келип шығып, пәтўа жәриялады. Оған көре, Қурбан ҳайыты намазы бийкар етилди, орнына үйде Зуҳа намазын оқыў усыныс етилди. Сондай-ақ, жума намазлары да тоқталымақта. Төменде пәтўа толық ҳалда келтириледи.

Бисмиллаҳир Роҳманир Роҳийм,

Ҳүрметли мөмин-мусылман бирәдарлар, әзиз ўатанласлар!

Жәҳән ғалаба хабар қураллары тарқатып атырған хабарларға көре, дерлик бир ярым жылдан берли инсаниятқа сынаў, имтихан болып келген оба – коронавирус пандемиясы үшинши, айырым еллерде төртинши толқын тәризинде сәўлеленбекте. Аллаҳға шүкир, өткен жылы ҳүкиметимиз ҳәм Өзбекстан мусылманлары басқармасы әмелге асырған бир қатар шара-илажлар себепли усы кеселликтиң ақыбетлери бир аз жеңил кешти. Бирақ, бул жылғы жаз келиўи менен вирустың тарқалыўы және ҳәўиж алды.

Динимизде инсанның жаны, итиқады, ақылы, мал-дүньясы ҳәм абырайын сақлаў әҳмийетли тийкарлардан бири есапланады. Оларға зыян жететуғын ҳалатларда шәрият өз талабын инсаниятқа жеңиллетеди.

Елимизде кеселликтиң кең жайылып кетиўиниң алдын алыў, оның тәсирлерин жеңиллетиў бойынша үлкен көлемдеги ислер әмелге асырылмақта. Жәмийетлик орынларда топланбаў, ири мәресимлер өткермеў, нықап тағыў, өз ара аралық сақлаў ҳәм вакцина алыў бойынша шара-илажлар солар қатарынан.

COVID-19 обасы тийкарынан, ҳаўа-тамшы, қол берип сәлемлесиў сыяқлы ҳалатларда жуғады. Солай екен, жәмәәт болып топланыў ҳәрекетлери усы қәўипли вирустың тарқалыўына тийкарғы себеп болмақта. Аллаҳ таала Қураны кәриймде айтады:

“Өз қолларыңыз бенен (өзлериңизди) өлтирмең. Жақсылық етиң, әлбетте, Аллаҳ жақсылық етиўшилерди жақсы көреди” (Бақара сүреси, 195-аят).

Бул аятта мөмин-мусылманлар апатқа себеп болатуғын ислерден тыйылыўға буйырылған.

Әбиў Саъийд ал-Худрий разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынған ҳәдисте: Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўа саллам:

“Ислам дининде зыян бериў ҳәм зыян көриў жоқ” – деген.

Демек, ҳәдиси шәрийфте инсан өзине яки өзгелерге зыян келтиретуғын себеплерден узақ болыўға буйырылған.

Белгили фиқҳий китапларымызда:

“Зыянды жоқ етиў пайданы келтириўден алдыға қойылады”; яғный: “Қыйыншылық жеңиллетиўди талап етеди” сыяқлы фиқҳий қағыйдалар келтирилген. Солардан келип шығып, шәрият инсан өмирине зыян жетиў итималы күшейген ўақытта өз талабын жеңиллетеди ҳәм адамларға бир қанша руқсатлар береди.

Шәриятымыз көрсетпелерине муўапық, айрықша жағдайлар жүз бергенде, мәселен, қатты жаўын, күшли суўық болғанда мешитке шықпаў үзир есапланады. Буған төмендеги ҳәдис дәлил болады:

Абдуллаҳ Ибн Ҳарис разыяллаҳу анҳудан рәўият қылынады, Ибн Аббас разыяллаҳу анҳума қатты жаўын жаўған күнде муаззинлерине: “Әшҳаду әллә иләҳә иллаллоҳ”, “Әшҳаду әннә Муҳаммадар расулуллоҳ”ты айтқаныңыздан кейин “Ҳаййа ъалас солаҳ”(намазға келиң)ди айтпаң, ал (соллу фий буютикум)“үйиңизде намаз оқың” деп айтың”, – деди. Сонда, айырым адамлар буннан наразы болды. Ол: Бул гәпимнен таңландыңыз ба? Негизинде, бул нәрсени меннен көре жақсырақ адам (яғный, Расулуллаҳ) қылған. Әлбетте, жәмәәт намазы қатаң ҳүким, бирақ мен сизлердиң үйиңизден шығып, ылай басып жүриўиңизди жақсы көрмеймен” – деди (Имам Бухарий ҳәм имам Муслим рәўияты).

Ҳәдиси шәрийфте оба шыққан жерге кирмеў, егер сол жерде болса, ол жерден шығып кетпеў буйырылған. Бул – кеселликтиң алдын алыўдың ең жақсы шарасы. Буның үстине, жәмийетлик орынлар ҳәм басқа үлкен илажларда бул вирустың тарқалыў итималы үлкен болады.

Жоқарыдағылардан келип шығып, Өзбекстан мусылманлары басқармасы Уламалар кеңеси төмендеги пәтўаны жәриялайды:

1. Қурбан ҳайыты намазында үлкен жәмәәт бир жерде топланыўын инабатқа алып, пандемия және де ҳәўиж алмаўы, оба ақыбатлерин жумсартыў мқсетинде сол күни ҳайыт намазы оқылмайды, орнына үйде Зуҳа намазын оқыў усыныс етиледи.

2. Жума намазларынан (жоқарыдағы себеплерге көре ўақытша оқылмайды) басқа намазлар бәрше карантин талапларына әмел қылған, яғный нықап таққан ҳәм аралықты сақлаған ҳалда, мешитлердиң ашық майданында оқылады. Мешитлерде қол берип яки қушақласып көрисиў қатаң қадаған етиледи.

3. Ысытпа, жөтел сыяқлы кеселлик белгилерин өзинде сезгенлер, кекселер ҳәм киши жастағы балаларға жәмәәт намазларына қатнасыў усыныс етилмейди.

4. Жасы уллы кекселер ҳәм наўқаслар ҳалынан хабар алыў ҳәм де ҳайыт пенен қутлықлаў ҳәм басқа миллий үрп-әдетлер менен байланыслы дәстүрлерди байланыс қураллары арқалы әмелге асырып турыў усыныс етиледи.

5. Жаназа намазлары қайтыс болған адамның жақын ағайинлери қатнасында, үйлерде оқылады. Марҳумлардың ҳақларына қылынатуғын дуўаларды қатаң рәўиште ўатанласларымыз өз үйлеринде, шаңарақ дөгерегинде қылсын, мерекелерге барыўдан ҳәм де өткенлердиң қәбирлерин зыяратлаўдан сақланып турсын.

6. Мөмин-мусылманлар имканияты болғанша кеселлик тарқалыўының алдын алыў мақсетинде қурбанлық гөши иҳсанларын тарқатыўда карантин талапларына қатаң әмел қылсын.

7. Пандемия жағдайында азық-аўқат, дәри-дәрмақ ҳәм басқа зәрүр затлардың баҳасын асырыў, базарлар ҳәм дүканларда жасалма рәўиште қытшылықты жүзеге келтириў ҳәм де халық арасында түрли ҳаўлықпалы хабарларды тарқатыў шәрият бойынша ҳарам.

8. Вакцина алмаў, оның қурамы ҳаққында болмағыр гәплерди тарқатыў дурыс емес. Мәмлекетимиз барлық талапларға жуўап бериўши вакциналар жәрдеминде ғалабалық тәризде шаншыў ислерин әмелге асырып атырған екен, барлық ўатанласларымыз өзлерин ҳәм шаңарақ ағзаларын, шыпакерлер менен келискен ҳалда, шаныштырыўы мақсетке муўапық болады.

9. Жәрдемге мүтәж инсанлар, майыплығы барлар, ўақытша жумыссызларға иҳсан көрсетиўдиң әсиресе усы күнлер ҳәм айларда саўабы уллы есапланады. Қайырхомлық ҳәм иҳсан илажларын «Вақф» фонды арқалы яки тиккелей әмелге асырыў усыныс етиледи.

10. Өзбекстан мусылманлары басқармасы, оның ўәлаятлардағы ўәкилликлери хызметкерлери ҳәм имам-хатиблер усы пәтўаның мәнис-мазмуны бойынша халықтың кең қатламлары арасында толық түсиндириў жумысларын әмелге асырсын.

Аллаҳ таала усы кеселликти тез күнлерде сапластырыўын ҳәм де халқымыздың турмысы тынышлық ҳәм қәтержамлықта даўам етиўин жаратқаннан дуўа қылып сорап қаламыз!

Өзбекстан мусылманлары басқармасы Уламалар кеңеси

Милодий: 16-июль 2021-жыл.

Ҳижрий: 6-Зулҳижжа 1442-жыл

Дерек: paziylet.uz


  • Автор: Админ
  • 17 Июль 2021
  • 0
  • 63

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси