Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

Мақалалар

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi, praesentium.

17 09 2021

​ИНТЕРНЕТ ТАРМАҒЫНДАҒЫ ГЛОБАЛ ҚӘЎИП

Қәўип, бул орында, қәўип-қәтер ҳаққындағы хабарларды яки бузғыншы мағлыўматларды үгит-нәсиятлап бериў нәтийжесинде адамлар санасын өзгертиў есапланады. Нәтийжеде, инсанның өз күши ҳәм келешегине исеними пәсейеди яки пүткиллей жоғалады.

Қәўип еки көринисте болады – ишки ҳәм сыртқы. Ишки қәўип жәмийет ағзаларында яки қандай да бир мәмлекет халқында өз раўажланыў жолына исенимсизликти келтирип шығарады ҳәм ала аўызлыққа алып барады.

Ишки қәўиплер менменлик, бийпәрўалық, гиябентлик, экономикалық жынаятлар, парахорлық сыяқлы басқа иллетлерди де қамтып алады.

Ал, сыртқы қәўипке шет елдеги душпанлардың ...

17 09 2021

ҚАБЫЛ БОЛМАҒАН ДУЎАЛАР СЕБЕБИ

ҚАБЫЛ БОЛМАҒАН ДУЎАЛАР СЕБЕБИ

«Жерди (Аллаҳ қайырлы ислерге) жарамлы қылып қойғаннан кейин (онда) бузғыншылық қылмаң! Оған (Аллаҳға) қорқыў ҳәм үмит пенен дуўа қылың! Аллаҳтың рахмети ийгиликли ис қылыўшыларға жақын».

(Аъроф сүреси, 56-аят)

Ибраҳим Адҳам раҳматуллаҳи алайҳиден сорады: “Биз узақ ўақыттан берли дуўа қылып атырмыз, лекин қабыл болмай атыр, не қылайық?” Сонда, Ибраҳим Адҳам раҳматуллаҳи алайҳи: “Қәлблериңиз 10 нәрсе себепли өлген”, - деп жуўап берди:

????Аллаҳты таныдыңыз, лекин буйрықларын орынламаймыз, қайтарықларынан қайтпайсыз.

????Аллаҳтың Кәламы, Қураны Кәриймди оқыйсыз, лекин ...

17 09 2021

ИБАДАТ ПЕНЕН ЖАҚСЫЛЫҚ ҚЫЛЫЎДА ҮЗИЛИС БОЛМАСЫН! ...

Билесиз бе? Ибадат пенен ийгиликли исте, жақсылық қылыўда орташа болып, турақлы болыў, белгиленген ўақтында ғана орынлап, кейин оны таслап кетиўден жақсырақ. Себеби, Пайғамбарымыз алайҳиссалам:

???? "Ҳақыйқатында да, Аллаҳ таала ушын ең сүйикли ислер – бул турақлы түрде орынланатуғынлары, ҳәтте олар аз болса да!" - деген. Ал, мөминлердиң анасы Айша анамыз разыяллаҳу анҳа:

???? "Егер, Муҳаммад алайҳиссаламның үй-иши қандай да бир әмеллерди орынлайтуғын болса, олар кейин оны тасламайтуғын еди”, - дейди. (Имам Муслим 782).

Демек, белгили бир ...

17 09 2021

​Сиз аспанда қалқып жүрген бултлардың салмағы ...

Егер билсеңиз, «соншама ўақыт төбемизде туратуғын бултлардың мудамы аўыр салмақ пенен жеңил қозғалып жүретуғынын қалайынша сезбегенбиз?» деп таңланар едиңиз.

«Булт пахта сыяқлы жеңил ушып жүреди» деген кишкене бала пайыттағы қыялыңыз да умтылады. Бундай көлемли бултлар шама менен 500 мың кг тас басады екен! Ҳайран қалдыңыз ба? Әлбетте, жүдә аўыр. Яғный 500 тонна деген сөз.

Мине, мөжиза! Алымлар шақмақ тек аўыр бултлардан ғана шығады деген илимди жақында ғана мәлимледи. Ал Аллаҳ таала бул мөжиза туўралы уллы китабы ...

17 09 2021

ҚАЗАНЫҢ ҚАЙНАП, ШАҢАРАҒЫҢ ЖАЙНАП ТУРСЫН

Ата-бабаларымыз «Ис баслаў қыйын ба? Жол баслаў қыйын ба? Сөз баслаў қыйын ба?» деп бийкарға айтпаған. Сол сыяқлы бир күни бир жас қыз жеңгелериниң биринен:

- Жеңге, ҳаял болыў қыйын ба, келин болыў қыйын ба яки ана болыў қыйын ба? Қайсысы қыйын? - деп сораған екен. Сонда жеңгеси аз ғана ойланып:

- Ҳаял болыў қыйын емес, себеби, Аллаҳ таала тәбиятыңды солай жаратқан соң, күйеўиң жақсы болса, бираз ўақытта түсинисип кетесең.

- Ана болыў да қыйын емес, себеби, балаң ...

06 09 2021

JAN’A OQIW JILI KEWİLLİ BASLANDI

Elimizde son’g’ı jılları h’u’rmetli Prezidentimiz baslaması menen diniy-ag’artıwshılıq tarawda da bir qatar jan’alanıwlar, o’zgerisler ámelge asırılmaqta.

Xalıqtın’ itiyajınan kelip shıg’ıp, alıs qala h’ám awıllarda ko’rsen’ ko’z quwanatug’ın meshitler boy tiklep, al barları qayta on’lanbaqta.

G’a’rezsizlik sebepli diniy isenim erkinligine eristik, dinimiz parızları – namaz, oraza, za’kat, h’aj h’a’m basqa ibadatlardı emin-erkin orınlaw imkaniyatı jaratıldı.

Diniy bilimlendiriw sisteması bir qansha rawajlanıp, ilimiy oqıw oraylarının’ sanı h’a’m sapası artpaqta.

O’zbekstan musılmanları basqarması quramındag’ı ba’rshe bilimlendiriw sho’lkemleri qatarı Muh’ammad ibn Ah’mad ...

02 09 2021

Mustaqillik ne’matiga shukrona qilish va uning ...

Shu kunlarda katta xursandchililk- davlatimiz mustaqilligining 30 yilligi arafasida turibmiz.Bu ulkan ne’mat, yaqin o’tmishda o’tgan bobolarimiiz uchun armon bo’lgan ozodlik mustaqillligmizni qaytarib bergani uchun Alloh taologa hamdu sanolar bo’lsin! Darhaqiqat bugungi Vatanimizdagi rivojlanish, tub islohotlar, shahar va qishloqlarimizning zamonaviy chiroy kasb etishi mustaqilligimiz sharofatidandir. Alloh taolo Qur’oni karimda:

“Robbingizning (Sizga ato qilgan barcha) ne’mari haqida esa (odamlarga) so’zlang!”, – deb marhamat qilan.( Zuho surasi, 11- oyat)

Ushbu oyatning hukmiga binoan o’tgan yillar davomida yurtimizda amalga oshirilayotgan xayrli ...

02 09 2021

"ЎАТАНДЫ СҮЙИЎ - ИЙМАННАН!"

Жаңа Өзбекстан дүнья майданында күшли дәреже, мүнәсип абырой, итибарға ийе болған, ҳәр тәреплеме абат ҳәм пәраўан мәмлекетке айланады.

Мен буған тек ғана исенип қоймай, сол жолда бар билим ҳәм тәжирийбемди, күш-ғайратымды сарп етиўге бәрқулла таярман. Барлық журтласларымызды әне сондай, уллы қатарда – Жаңа Өзбекстан қурыўшылары қатарында болыўға шақыраман.

Ш. М. МИРЗИЁЕВ

Мәмлекетимизде соңғы жылларда барлық тараўларда әмелге асырылып атырған үлкен реформалар көлеми тәрепинен оғада кең, мазмунлық тәрепинен инсанпәрўарлық, уллы келешекти көзленгени менен оғада әҳмийетли.

Ғәрезсизлигимиздиң ...

01 09 2021

ЕЛИМИЗДЕ СОҢҒЫ ЖЫЛЛАРЫ ДИНИЙ ТАРАЎДАҒЫ ЖЕТИСКЕНЛИКЛЕР ...

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 2017-жыл 19-сентябрь күни БМШ Бас Ассамблеясының 72-сессиясында сөйлеген баянатында «Мәрипат ҳәм диний кеңпейиллик» резолюциясын қабыл етиў усынысы менен шықты. Резолюция дүньяда экстремизм, терроризм машқаласы ҳәўиж алып, түрли дин ҳәм итиқад ўәкиллерине тақатсыз, келисимсиз мүнәсибетлер бақланып атырған бир ўақытта глобал қәўиплерге қарсы гүресиўдиң нәтийжели қуралы сыпатында мәрипат, тәлим-тәрбия мәселесин алға сүргени менен әҳмийетли. БМШ тәрепинен 2018-жыл 12-декабрь күни «Мәрипат ҳәм диний кеңпейиллик» резолюциясы қабыл етилди ҳәм дүньяның жетекши мәмлекет ҳәм халықаралық ...

17 09 2021

​ИНТЕРНЕТ ТАРМАҒЫНДАҒЫ ГЛОБАЛ ҚӘЎИП

17 09 2021

ҚАБЫЛ БОЛМАҒАН ДУЎАЛАР СЕБЕБИ

17 09 2021

ИБАДАТ ПЕНЕН ЖАҚСЫЛЫҚ ҚЫЛЫЎДА ҮЗИЛИС БОЛМАСЫН! ...

17 09 2021

​Сиз аспанда қалқып жүрген бултлардың салмағы ...

17 09 2021

ҚАЗАНЫҢ ҚАЙНАП, ШАҢАРАҒЫҢ ЖАЙНАП ТУРСЫН

06 09 2021

JAN’A OQIW JILI KEWİLLİ BASLANDI

02 09 2021

Mustaqillik ne’matiga shukrona qilish va uning ...

02 09 2021

"ЎАТАНДЫ СҮЙИЎ - ИЙМАННАН!"

01 09 2021

ЕЛИМИЗДЕ СОҢҒЫ ЖЫЛЛАРЫ ДИНИЙ ТАРАЎДАҒЫ ЖЕТИСКЕНЛИКЛЕР ...

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси