Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

​Арафа – Зулҳижжа айының тоғызыншы күни, яғный бүгин

445
19 Июль 2021

Арафа – Зулҳижжа айының тоғызыншы күни, яғный бүгин. Қурбан ҳайытынан алдыңғы күн. «Арафа» сөзи «танысыў», «билиў» деген мәнилерди аңлатады.

Рәўиятларда айтылыўынша, адамзаттың атасы Адам алайҳиссалам менен Ҳаўа ене жәннеттен жер бетине түскенде, екеўи бир-бирин таба алмай көп ўақыт жүреди, ақырында усы жерде бир-бирин тапқанлығы айтылады, сонлықтан бул таў Арафат таўы, бул күн Арафа күни деп аталған екен. Бул күн ҳаж шәртлеринен бири – Аллаҳға ибадат етилетуғын қәсийетли Арафат таўында турып дуўа етиледи.

Пайғамбарымыз Муҳаммад алайҳиссалам: «Ҳаж бул – Арафат. Ким Арафатқа үлгерсе ҳажға үлгерген болады» деген.

Демек, ким Арафатта азырақ болса да турмаса, ҳаж шәртлеринен бирин орынламаған болады. Ҳажылар бул қәсийетли орында дуўа-тилеклер қылады. Ҳажға бармағанлар Арафа күни ертеңине болатуғын Қурбан ҳайыты байрамына таярлық етеди. Арафа күнин ораза менен өткерип, көп ийги дуўалар-тилеклерди Аллаҳ тааладан сорайды. Бул күн дуўалар қабыл болатуғын күнлерден бири.

Нөкис Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний
орта арнаўлы ислам билим журты
оқытыўшысы Б.Абдираманов


  • Автор: Админ
  • 19 Июль 2021
  • 0
  • 66

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси